உனக்காக
வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த முத்தத்தை
யாருக்கு அனுப்பி வைப்பது

உன் சொற்களை எந்தக் கிணற்றில் ஆழ்த்துவது

கனவை வண்ணம் தீட்டுவதாய்
பாவித்துக்கொண்ட பாழ்மனதை எவரிடம் சொல்லி
மெழுகித் துடைப்பது

முழுதாய் எரிந்து கொண்டிருக்கும்
ஒரு சிதையை
வெளியிலிருந்து பார்க்கும்
வெட்டியான்களை எதுவும்
சொல்வதற்கில்லை

வெடித்து எழும் சில எலும்புகளை
உடைத்துச் சிதைக்குள் திருப்பி அனுப்பும்
உங்களுக்கும் நன்றி.