சிறந்த மலைகள் வளரும் பாறைகளின் மீதாக பிளவுகள் காத்திருக்கின்றன

சிறந்த காப்பியங்கள் வளரும் சொற்களுக்கு
அருகில்
ஒரு முகம் தெளிந்து வருகிறது

சிறந்த நதிகள் உருவாகும்
மழைத்துளிகள் காய்ந்து
பின் வீழ்கிறது

ஒரு பறவை முன்னும் பின்னுமாக
பறந்துகொண்டிருக்கிறது
அதே பாகையில்

o

அவனது குறைபாடுள்ள
நடை
நடனமாகத்தெரிகிறது என்கிறார்

பெரிய பூங்காவின்
தென்மூலையில் தனது குவளைகளுடன்
அமர்ந்திருப்பவனை
இவர் பொறாமை பொங்க பார்த்து
திரும்பிச் சிரிக்கிறார்

குழறலாக பேசும் அவனது
சொற்களிலிருந்து
இவர் கவிதைகளைத் திருடி எடுக்கிறார்

அத்தனை புழுதியிலும்
அத்தனை சிறிய விதையைக் கண்டறியமுடியுமென்றால்

வெயில் இன்னும்
நீளலாம் தவறில்லை.

o

ஒவ்வொருமுறை சட்டைப்பையில்
சில்லறைகளுக்காகத் துழாவும்
பொழுதும்
பசியுடன்
காத்திருந்த மாலைகள்
மீண்டும் நிகழ்கின்றன

விலகிச்செல்கிறவர்களின் புன்னகைகளில்
பொது அலைவரிசையைக்
கண்டபிறகு
பதிலுக்கு புன்னகைக்க முடிகிறது

கனவென்பது துலங்கத்தொடங்கபின்
தற்கொலைப்பொழுதுகளில்
துடித்தடங்கும் வரை காத்திருந்து
பிறகு கோழையைத் துடைத்தபடி
எழுந்தமரமுடியும்

நீங்களும்.