மொழியற்ற அப்பெருநிலத்தில்
முதல்முறை
நான் அதைச் சந்திக்கும்போது
அவள் தன் தற்கொலையின்
விளிம்பில் இருந்தாள்

பிறகு
மெல்ல இறங்கி வந்து
என்னை அணைத்துக்கொண்டாள்

உள்ளாடைகளுக்கு மீதாக
அவள்
தன் தினசரி
சேலையை அணிந்துகொள்ளுமுன்

அன்று
நான் எனக்குள்
அவளுக்கு உறுதியளித்தேன்

பெண்ணே உன் த்ற்கொலையை நான்
ஒரு நாள் நிறைவேற்றுவேன்

முழு ஆடையுடன்.

o

நீ என்னை
எங்கு கொண்டுவந்து நிறுத்தியிருக்கிறாய்
தெரியுமா நந்து

எனக்கு என்னை காட்டிக்கொள்வதில்
மிகுந்த கூச்சமுண்டு

பெண்ணே
எனக்காக ஆடையை
நெகிழச்செய்தவர்கள்
இன்று உயிரோடு இல்லை தெரியுமா

ஆக என்னைக் கொல்வதற்காக
என் ஆடைகளை
நெகிழச் செய்தாயா

இல்லை பெண்ணே
என் மீது சத்தியம்

நான் என்னைக் கொன்றுவிடக்கூடாதென்ற பயத்தில்தான்

இதுவரை
பலரை
ஆடைகளை நெகிழச் செய்திருக்கிறேன்
பலமுறை

o

அது நிச்சயம் ஒரு திரைப்படம்
அல்லது
அது நிச்சயம் ஒரு கனவு
அல்லது ஒரு மனப்பிரம்மை

அந்தப்பெண்
அடுத்த அறையிலிருந்து
கதவை அறைந்து கொண்டேயிருக்கிறாள்
என்னால் குடிக்க முடியவில்லை

அடுத்த கோப்பையை சாய்க்கும் முன்
அவன் அலறுகிறாள்
அப்பா

தெய்வமே நீ இங்கிருக்கிறாயா என்கிறேன்

அப்பா
நான் ஆடையில்லாமல் இருக்கிறேன்

பெண்ணெ நீ என் பிரம்மை

அப்பா இந்தக் கதவுகளைத் திறக்காதீர்கள்

பெண்ணே நீ என் கனவு

அப்பா என் உள்ளாடைகள் உங்கள் அறையில் இருக்கின்றன
எடுத்து எறியுங்கள்

பெண்ணே நீ ஒரு திரைப்படக்காட்சி

அப்பா இந்த அறையில் ஒரு நீண்ட கத்தியிருக்கிறது

பெண்ணே எனக்குத் தெரியும்
அந்த அறையில் எனது டிரம்ஸ் இருக்கிறது அதைத் தொடாதே
கெளரிக்கு அதை நாளை
குடி தெளிந்த பின் வாசித்து காண்பிப்பேன்

அப்பா
நான் சாகட்டுமா

பெண்ணே நான் சும்மாதான் இருக்கிறேன்
சாகமலும்

அப்பா நான் ஒரு கனவு

பிறகு அந்த அந்த அறையில் சப்தமேயில்லை.