பேச்சியின் மருதாணி மரங்களில்
கட்டப்பட்ட
தொட்டில்களை எண்ணிக்கொண்டு
மாவிளக்கு வயிற்றில் சுட
அங்கேயே படுத்திருக்கிறாள்
அப்பேர் கொண்டவள்

வரிகளை மீறிய வலிகளைச்
சுமந்த நினைவுகள்
அங்கேயே
சிவந்து மலர்ந்திருக்கின்றன

நான் எதிரில் அமர்ந்திருக்கிறேன்
தொலைவில்
வெகுதொலைவில்

மழையின் கடைசி சொட்டு கண்டு
நாளாகிவிட்டது

o

அரிசியும் ஆலைச் சர்க்கரையும்
மாரியம்மனின் எதோ ஒரு
பழங்கால நினைவிலிருந்து
வெளியேறியிருக்கக்கூடும்

அவள் கண்கள்
வெறித்திருக்கின்றன
உபயம்
கொண்டையனாசாரி
டியூப்லைட்டின் மீது

செப்பிலடித்த ஆசாரி
தன் உளியினை திருப்பிப்பார்த்தப்படி
அங்கேயே
அந்த கொண்டாட்டும் முடியும்வரை
காத்திருக்கிறான்

பசியுடன் இருக்கும்
அத்தனை உயிர்களுக்கும் ஒற்றை இலை
பாயாசம் தேவையாயிருக்கிறது.

விறகினை நீக்கிக்கொண்டேயிருக்கிறார்கள்
பொங்கல்பானை கொதித்துக்கொண்டிருக்கிறது

தளதளவென.

o

தேரடிமாடனுக்கு
திருத்தமான கைகளை வாழைமட்டையில்
செதுக்கி

நீண்ட ஈட்டிமுனையில்
அறுக்கப்பட்ட ஆட்டை
இலாகவமாக பொருத்தி வெளியேறியவன்

வெளிப்பிரகார சுவரில் வெளிப்புறம் திரும்பியமர்ந்து
தன் பீடியை
இழுக்கிறான்

சிறப்பு பிளாஸ்டிக் கப்பில்
சிறப்பான காப்பி
அவனுக்காக காத்திருக்கிறது

சிரட்டையின் நிறம் சில நேரங்களில்
வெள்ளை என்பது
ஒரு ஓவியனாக
அவனுக்கு தெரியும்.