வீழ்கின்ற இலையை
ஓடும் நதியில்
சந்தித்துக்கலக்குகிறது
வெளியேற்றப்பட்ட ரசாயன நதி

மீன்கள் தன் செதில்களின்
எழுதும் மெளனம்
பன்னெடுந்தொலைவு
வரை எடுத்துச் சென்று

பாறையில் மோதிச் சிதறும்
உப்புக்கரைந்த
அதே நதி

o

துயரங்களின் நாய்க்குட்டியை நாங்கள்
பழக்கும்போது

அதன் கால்களில் ஒன்றை
அதுவே ஒடித்துக்கொண்டு
வந்து
அழாமல் நின்றது

அழுவதற்குப் பழக்கப்படாத
நாய்க்குட்டியை
துயரத்திற்கு
எப்படி
பழக்கப்படுத்துவீர்கள்

அல்லது

எதற்காக?

o

மீண்டும் துரத்துகின்றன

சற்று மூச்சுவாங்க
இடைவெளிக்காக நின்றிருந்த
மரணங்கள்

உடைதலின் பொருட்டு மண்ணிலான
பூந்தொட்டிகள்
தன் விரிசல்களை
ஒரு முறை
வேர்களால் நிரடிக்கொள்கின்றன

இனியாவது துயரங்களை
விரும்பத்தொடங்குவோம்

இனியாவது
அவை நமைப் பிரிய விரும்பட்டும்