இனி
எந்த எண்ணையும் அழிப்பதாக
இல்லை

இன்று எண்கள் மறுசுழற்சிக்கு
அனுமதிக்கப்படுகின்றன
இறந்தவர்களின் எண்களை
இறக்காதவர்கள்
பெற்றுக்கொள்கிறார்கள்

தங்கள் புகைப்படங்கள்
வாயிலாக
புதிய முகங்கள்
புன்னகைக்கும்போது

எதற்காக
மீண்டும் இழக்கவேண்டும்

ஏற்கனவே இழந்துவிட்டவர்களை.

o

புலிவாலைப் பிடித்திருப்பவை
புலிக்குட்டியின் பற்கள்தான்
சற்று
பொறுத்திருங்கள்

தனித்த மரத்தில் கள்பெறுகிறவர்கள்
கூட்டமாகத்தான் வருகிறார்கள்
அவசரப்படாதீர்கள்

மின்கருவிகள் உறிஞ்சிப்பீய்ச்சிய
பால்
எங்கோ ஒரு குழந்தைக்குத்தான்
கொண்டு சேர்க்கப்படும்
கவலை கொள்ள வேண்டாம்

ஆனால்
ஆனால்

எந்தக்கடைசித்தருணத்திலும்
கண்ணுக்குத்தெரியாத
சிற்றெழுத்துகளில் மறைக்கப்பட்ட விதிகளின்
வழியாக

மேற்சொன்னவை மாறிவிடக்கூடும்
பத்திரம்.

o

முலைக்காம்புகளுக்குப் பதிலீடாக
விரல் நுனிகள்

சப்பிச்சுவைத்து
சுவைமறந்து பழக்கம் நின்றபின்

அந்தக்குழந்தை
ஒவ்வொரு முறையும்
எதிர்பார்க்கிறது

ஒவ்வொரு இழப்பிற்குப் பிறகும் ஒரு பதிலீடு
ஒன்றை